Category Archives: Uncategorized

Kolekty końcowe

Okres Adwentu: Boże i Ojcze, * czas adwentu przypomina nam, że Syn Twój przyjdzie jeszcze raz na ziemię, u schyłku wieków, aby zgromadzić przed obliczem swoim żywych i umarłych, * a także dokonać sądu nad wszystkimi pokoleniami potomków Adama. * Spraw łaskawie, abyśmy się na ten dzień z pomocą Ducha Twojego przygotowali i radowali się z połączenia z Tobą w Królestwie Twojej sprawiedliwości i pokoju. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Okres Bożego Narodzenia: Panie Boże, Ojcze nasz niebiański, * chwalimy Cię i dziękujemy Ci, że przez przyjście na ten świat zgubiony Twojego Jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa zgotowałeś nam radość wielką. * Prosimy Cię: zachowaj nas w tej radości i wdzięczności za Twojego Syna, który z Tobą Ojcze i z Duchem Świętym, żyje i króluje jako Bóg prawdziwy na wieki wieków.

Okres Pasyjny I: Miłosierny, wiekuisty Boże i Ojcze nasz w niebiesiech. * Ty nie oszczędziłeś Swego jedynego Syna, lecz Go za nas wszystkich wydałeś, aby poniósł nasze grzechy na krzyż Golgoty. * Prosimy Cie w pokorze: udziel nam takiej wiary abyśmy Jemu zawsze pozostali wierni. * Wysłuchaj nas przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą Ojcze, i z Duchem Świętym żyje, i króluje na wieki wieków.

Okres Pasyjny II: Panie Boże, Ojcze wszelkiego miłosierdzia. * Prosimy Cię, spojrzyj łaskawie na Kościół Swój, który Syn Twój tak umiłował, że wydał za niego samego siebie ponosząc śmierć haniebną na krzyżu Golgoty. * Spraw, prosimy Cię, abyśmy za Jego przykładem cierpliwie znosili wszelkie cierpienia swoje i Ciebie zawsze uwielbiali. * Wysłuchaj nas przez tegoż Syna Swojego, naszego Pana, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Okres Wielkanocny: Boże i Ojcze nasz, Stworzycielu wszechświata i człowieka. * Ty nas stworzyłeś i zbawiłeś przez ofiarę i zmartwychwstanie Syna Twojego Jezusa Chrystusa. * Dziękujemy Ci za tę łaskę, że nasze serca podczas tego nabożeństwa pałały miłością i wdzięcznością, gdy do nas dzisiaj mówiłeś w Słowie Swoim świętym. * Spraw, abyśmy to Słowo zachowali w sercach wdzięcznych i owoc wydali ku żywotowi wiecznemu. * Przez tegoż Syna Twojego, naszego Pana Jezusa Chrystusa, * który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Święto Zesłania Ducha Świętego: Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci, że Twój Duch zjednoczył nas z Tobą i pomiędzy nami wszystkimi. * Prosimy Cię: zachowaj tę społeczność w Twoim Kościele i spraw aby była znakiem Twojej miłości dla całego świata. * Który z Ojcem i Duchem Świętym, jako Bóg prawdziwy, żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Święto Trójcy Świętej: Wszechmogący, wieczny Boże w Trójcy Świętej Jedyny: Ojcze, Synu i Duchu Święty, * dziękujemy Ci z całego serca, żeś z wielkiej miłości Swojej objawił nam istotę i wolę Swoją. * Prosimy Cię posilaj nas zawsze w tej wierze i spraw, abyśmy zawsze Ciebie jako naszego Stwórcę, Odkupiciela i Zbawiciela, a także jako tego, który nas Poświęcił umieli i chcieli zawsze czcić i uwielbiać. * Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Zwykła I: Wszechmogący Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa! * Dziękujemy Ci za ten święty dzień i Twoje Słowo, przez które udzielasz nam darów zbawienia. * Wysławiamy Cię i dziękujemy wraz z całym Kościołem Twoim za miłość, którą okazałeś nam w Synu Swoim Jezusie Chrystusie. * Wysłuchaj nas przez tegoż Syna Twojego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Zwykła II: Wysławiamy Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że nas oświeciłeś światłem Twej Prawdy. * Spraw abyśmy każdego dnia w świetle Twej Prawdy chodzili i według niej postępowali. * Wysłuchaj nas przez Chrystusa, Pana naszego.

Zwykła III: Boże, Dziękujemy Ci, że wolno nam było być słuchaczami Twego Słowa Świętego, które trwa na wieki. * Spraw, abyśmy byli nie tylko słuchaczami Twego Słowa, ale także błogosławionymi jego wykonawcami. * Prosimy Cię o to, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

7. Konferencja Liturgiczna w Jaworniku

Zakończyła się już 9 Luterańska Konferencja Liturgiczna w Wiśle-Jaworniku. Przez 3 dni wierni 3 luterańskich Kościołów z Polski i Republiki Czeskiej przeżywali społeczność modlitwy, słuchali referatów i dyskutowali na temat wyzwań i problemów współczesnego Kościoła.
Pierwszy dzień 28.10.12 (Niedziela) rozpoczął się od uczestnictwa w instalacji na pastora ks. Rafała Bukowieckiego w Kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Czeskim Cieszynie. Następnie w Wiśle Jaworniku odbyła się uroczysta kolacja, w której poza gośćmi luteranami, którzy wzięli udział w instalacji pastora gościł także duszpasterz czesko-cieszyńskiej wspólnoty starokatolickiej. Dzień został zakończony modlitwą nocną z okazji pamiątki ap. ap. Szymona i Judy Tadeusza, którą poprowadzili praktykanci: mgr David Pasz i Jakub Retmaniak.
Drugi dzień – 29.10.12. (Poniedziałek) rozpoczął się od Jutrzni, którą poprowadził pastor z Karwinie (Rep. Czeska) ks. Jan Cieślar i praktykanci: mgr David Pasz i Jakub Retmaniak. Następnie wysłuchaliśmy 3 referatów: ks. Jana Cieślara na temat Konkordii Leunberskiej i Jakuba Retmaniaka na temat urzędu diakona w ujęciu luterańskim. W południe praktykanci poprowadzili Modlitwę Południową, a błogosławieństwa udzielił bp Vladislav Volný ze Stonawy (Rep. Czeska). Po obiedzie kontynuowaliśmy nasze wykłady. Wysłuchaliśmy wykładu ks. Jana Grossa na temat sukcesji apostolskiej biskupów luterańskich, a później bp. Vladislava Volnego na temat małżeństwa. Następnie odbyły się Nieszpory poprowadzone przez ks. Jana Cieślara i 3 praktykantów: mgr. Emila Macurę, mgr. Davida Pasza i Jakuba Retmaniaka. Po Nieszporach i kolacji wysłuchaliśmy jeszcze wykładu mgr. Davida Pasza poświęconego roli narodowości w przeżywaniu wiary. Dzień zakończyliśmy Kompletą.
Trzeci i ostatni dzień rozpoczął się od Nabożeństwa Eucharystycznego. Spowiedź poprowadził ks. Jan Cieślar, liturgię wstępną ks. Witold Strumpf (II Pastor w Karwinie, Rep. Czeska), czytanie Starego Testamentu stud. teol. Jakub Retmaniak, a Ewangelie mgr Emil Macura. Następnie kazanie wygłosił bp Vladislav Volný, a modlitwę powszechną ks. Wojciech Zieliński. Liturgii Eucharystycznej przewodniczył ks. Jan Gross a błogosławieństwa końcowego udzielił bp Vladislav Volný. Na organach grał mgr David Pasz. W czasie Liturgii Eucharystycznej modliliśmy się za biskupów naszych Kościołów : Jerzego Samca, Jana Wacławka i Jana Niedobę, biskupa lokalnej diecezji: Pawła Anweilera i obecnych na nabożeństwie biskupów-seniorów Vladislava Volnego i Janusza Jaguckiego. Po nabożeństwie odbyło się śniadanie, a następnie wykład Jakuba Retmaniaka na temat liturgii luterańskiej w rozumieniu Friedricha Heilera. Po wykładzie odbyła się Modlitwa Końcowa, a następnie obiadem zakończyła się kolejna 9 już Konferencja Liturgiczna w Wiśle.
Następna Konferencja Liturgiczna odbędzie się w dniach 2-4.04.2013, także w Jaworniku – jest to tydzień Wielkanocny. W ciągi kilku lat udało nam się wytworzyć braterską atmosferę, szczerej modlitwy i troski o Kościół. Smutne jest natomiast małe zainteresowanie ze strony duchownych i wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Program Luterańskiej Konferencji Liturgicznej w Wiśle Jaworniku

28.10.2012, Niedziela

15:00 Udział w uroczystości instalacji na urząd pastora (proboszcza) ks. mgr. Rafała Bukowieckiego, w Kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Czeskim Cieszynie

18:00 Kolacja w Domu Gościnnym w Wiśle – Jaworniku

19:30 Wykład 1
Diakon – między duchownym a świeckim, Jakub Retmaniak

21:30 Nocna modlitwa liturgiczna – Kompleta (Dzień Apostołów Szymona i Judy)

Psalm 22,23-32 Czytanie: 1 Mż 13,5-12(13-18)

29.10.2012, Poniedziałek

8:00 Poranna modlitwa liturgiczna – Jutrznia

Psalm 71,1-12 Czytanie: Rz 12,17-21

Rozważania Słowa Bożego w formie społecznościowej

8:30 Śniadanie

9:00 Wykład 2
Prezentacja ustaleń ze zgromadzenia Społeczności Leuenberskiej, ks. Jan Cieślar

10:30 Wykład 3

Porządek liturgiczny ślubu kościelnego, bp Vladislav Volný

12:00 Południowa modlitwa liturgiczna

Psalm 71,1-12 Czytanie Mk 12,29-31

12:30 Obiad

14:00 Medytacja Biblijna

Kryzys szansą Boga dla nas, ks. Rafał Bukowiecki

15:30 Przerwa na kawę

16:30 Wykład 4

Urząd Kościoła a sukcesja apostolska, ks. Jan Gross

18:00 Wieczorna modlitwa liturgiczna – Nieszpory

Psalm 71,1-12 Czytanie: Mt 15,1-11a.18-20

Rozważania Słowa Bożego w formie społecznościowej

19:00 Kolacja

20:30 Nocna modlitwa liturgiczna – Kompleta

Psalm 71,1-12 Czytanie: 1 Tes 5,9-10

30.10.2012, Wtorek

8:00 Spowiedź według porządku staroluterańskiego

8:15 Nabożeństwo Eucharystyczne

Kazanie: bp Vladislav Volný

9:00 Śniadanie

10:00 Wykład 5

Istota liturgii u Friedricha Heilera, Jakub Retmaniak

12:00 Południowa modlitwa liturgiczna

Psalm 40,5.13-18 Czytanie: 1 Tm 6,11b-12

12:30 Obiad

13:00 Rozmowy braterskie, sprawy organizacyjne

16:00 Zakończenie Luterańskiej Konferencji Liturgicznej, uroczyste Nieszpory w Kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Czeskim Cieszynie – Wigilia Pamiątki Reformacji

Psalm 40,5.13-18 Czytanie: Ga 1,1-7(8.9)10-12

organizatorzy:

ks. Jan Gross, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP

ks. Witold Strumpf, II Pastor zboru ŚKEAW w Karwinej

ks. Rafał Bukowiecki, Pastor zboru LEKAW w Czeskim Cieszynie
Jakub Retmaniak, student teologii na ChAT w Warszawie

Po kolejnych Rekolekcjach Liturgicznych.

W dniach 12-14.04.2012 w Wiśle-Jaworniku odbyły się kolejne rekolekcje liturgiczne organizowane przez Wspólnotę Świętego Pawła-Luterańską Konferencję Liturgiczną. Zaproszenie na spotkanie było otwarte, najliczniej reprezentowany był Śląski Kościół Ewangelicki A.W. w Republice Czeskiej, ale pojawili się także przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej i Luterańskiego Ewangelickiego Kościoła A.W. w Republice Czeskiej. Gościliśmy zarówno biskupów i księży jak i świeckich.

Rekolekcje Liturgiczne to nie tylko głębokie przeżywanie i korzystanie z liturgicznego skarbca luteranizmu, ale także referaty, społeczność posiłku i bratnich rozmów.
W warstwie liturgicznej dominowała Liturgia Godzin. Pierwszy dzień Rekolekcji został zwieńczony Nieszporami. Następny dzień rozpoczęła Jutrznia, następnie po referacie ks. dr. Lucjana Klimszy (ŚKEAW) odbyła się Liturgia Południowa, podczas której wziął udział także administrator Portalu Konfesyjni.pl Tomasz Płaziński. Po niej, a następnie po obiedzie referat wygłosił student teologii Jakub Retmaniak. Po przerwie swój referat wygłosił także ks. Witold Strumpf, II pastor w Karwinie (ŚKEAW). Tego samego dnia mogliśmy także wspólnie uwielbiać Boga w Nieszporach, a parę godzin później podczas Komplety na zakończenie dnia. Sobotę rozpoczęliśmy od Spowiedzi, po której odbyło się Nabożeństwo (z Komunią Świętą). Po referacie ks. Jana Grossa (KEA), Liturgii Południowej i obiedzie zakończyły się Rekolekcje Liturgiczne.

Szczególnie radosne jest duże zainteresowanie Rekolekcjami duchownych Śląskiego Kościoła Ewangelickiego AW. Smuci natomiast bardzo małe zainteresowanie ze strony duchownych i świeckich KEA w Polsce. Pozostaje mieć nadzieję i w ten sposób działać, by jak najwięcej osób z KEA także odważyło się i przyjechało do Jawornika. Dobrym znakiem i zaszczytem była dla nas wizyta administratora „Konfesyjnych” Tomasza Płazińskiego. Portal „Konfesyjny” od samego początku wspiera naszą liturgiczną społeczność, a także bliskie nam idee wysokokościelne i staroluterańskie.

Następne spotkanie Luterańskiej Konferencji Liturgicznej odbędzie się 28-30.10.2012 (Niedziela-Wtorek), tradycyjnie w Wiśle Jaworniku. Tematem przewodnim najbliższej Konferencji ma się stać tematyka urzędu Kościelnego, ordynacji i sukcesji apostolskiej. Wszystkich zainteresowanych wygłoszeniem referatu prosimy o kontakt – jakub@konfesyjni.pl

Jakub Retmaniak

Česká protazímní luterská Agenda už je!

Po jeden a půlroku česká protazímní Agenda ůž je hotová. Agenda je hlavní liturgickou knihou pro pastorů, a světských (například studentů teologie). Základem Agendy je český Evangelický Kancionál pro LECAV a SCEAV v ČR.
Hlavním zdrojem proměnlivých části bohoslužby byla webová stránka http://www.coena.cz. Také jsem využíval Agendu ČCE, Starokatolického Misálu, a také starou slovenskou Agendu v češtině.

Agenda má 290 stran. Dostupná je tady Česká Agenda

Witamy na Stronie Luterańskiego „Kościoła Wysokiego”!

Określenie „Kościół Wysoki” nie oznacza odrębnego Kościoła. Pojęcie to powstało w łonie Kościoła Anglikańskiego na określenie form liturgicznych przywiązanych do wielowiekowej tradycji chrześcijaństwa. Następnie zostało ono zaszczepione także na grunt luterański.

Kościół Wysoki stoi w przeciwieństwie do Kościoła Niskiego – będącego duchowości reformowanej lub ewangelikalnej. Uważamy, że liturgia nie jest balastem, który należy zastąpić nowoczesnymi formami uwielbienia, ale skarbem Kościoła dzięk, któremu także możemy uwielbiać naszego Boga.

W nauce Kościoła Ewangelickiego podkreśla się Słowo i Sakrament jako środki łaski. Od czasu reformacji poprzez różne epoki i prądy teologiczne znaczenie Sakramentów znacznie spadło. W wielu parafiach Sakrament Ołtarza (Eucharystii) sprawowany jest raz na miesiąc. Jako wysokokościelni bardzo cenimy Sakrament Ciała i Krwi Pana, dlatego też pragniemy by był on sprawowany w każdą niedzielę i święto, a także sami sprawujemy go podczas naszych spotkań.

W przeciwieństwie do ruchu „Ewangelickiego Katolicyzmu” nie negujemy Ksiąg Wyznaniowych, co więcej traktujemy je z pełną powagą. Bowiem to właśnie w tych księgach możemy odkryć czysty luteranizm.

Na naszej stronie znajdziecie Agendę – główną księgę liturgiczną Kościoła Ewangelickiego, Brewiarz Ewangelicki, a także wiele ciekawych artykułów.

Życzymy owocnej lektury!